แร็คหลังคา แร็คจักรยาน PMP | Paholyothin Motor Products พหลโยธินกลการ
ขายแร็คหลังคารถเก๋ง แร็คจักรยานรถกระบะ แร็คหลังคา คานขวาง คานแร็ค (02-591-5220-1)

ติด แร็คจักรยาน และ แร็คหลังคา ผิดกฎหมายไหม?

ติดแร็คจักรยาน และแร็คหลังคา ผิดกฎหมายไหม?

จะโดนตำรวจออกใบสั่งหรือเปล่า?

ใช้แร็คจักรยานบรรทุกจักรยานขึ้นทางด่วนได้หรือไม่?

เป็นคำถามหลักๆที่ท่านลูกค้าและผู้ที่สนใจจะติดตั้งแร็คเพื่อบรรทุกจักรยาน หรือบรรทุกสัมภาระสงสัยอยู่เป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบัน การขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย การแข่งขัน หรือการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทางรัฐบาลก็ได้สนันสนุนให้ออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน

ซึ่งบางครั้งการบรรทุกจักรยานเพื่อนำไปยังจุดที่เราต้องการจะปั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทาง ร้านแร็คจักรยาน PMP ขอสรุปสั้นๆ ว่า..
ติดตั้งแร็คหลังคา และ แร็คจักรยาน ของ PMP ไม่ผิดกฎหมายพรบ.จราจรทางบก ไม่ต้องขออนุญาต หรือตรวจสภาพ ค่ะ

กรณีการใช้แร็ครุ่นติดหลังคารถ ไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพ และไม่ต้องเพิ่มเติมรายการแร็คในทะเบียนรถ โดยถือว่าแร็คขนจักรยานเป็นอุปกรณ์เล็กน้อย
จึงยังไม่ได้กำหนดให้ต้องเพิ่มเติมรายการในทะเบียน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งปกคลุมสิ่งของให้เรียบร้อย
ไม่ให้อุปกรณ์ตกหล่นหรือสิ่งที่ยื่นออกมาจากตัวรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำอันตรายแก่รถคันอื่น

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้พิจารณาว่าจำเป็นต้องยื่นให้นายทะเบียนตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งแร็คหรือไม่ให้ชัดเจนต่อไป

ขายแร็คจักรยาน Mazda
แร็คจักรยาน Mazda2

 

ส่วนการบรรทุกจักรยาน มีข้อกำหนดดังนี้

1. แร็คหลังคา และ แร็คจักรยาน แบบบรรทุกบนหลังคา ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้ารถหรือกันชน ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร ด้านข้างไม่เกินตัวรถ
1.1 รถกว้าง ไม่เกิน 2.30 เมตร ติดตั้งความสูงไม่เกิน 3 เมตรนับจากพื้นทาง
1.2 รถกว้าง 2.31 เมตร ขึ้นไป ติดตั้งความสูงไม่เกิน 4 เมตรนับจากพื้นทาง

2. แร็คติดตั้งท้ายรถ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร จากท้ายรถ และกว้างได้ไม่เกินกระจกข้าง
2.1 กลางวัน ห้อยผ้าแดง 30 ซม. × 45 ซม.
2.2 กลางคืน ติดไฟแดงให้เห็นจากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ราคา แร็คจักรยาน รถอัลมีร่า
ราคา แร็คจักรยาน รถอัลมีร่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Bicycle rack จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ซึ่งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) จัดที่โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร มีความเห็นว่า เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. สามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน ๑.๖ ตัน (ป้ายขาว-อักษรเขียว) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ)

๒. สามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ)

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คสำหรับขนจักรยาน ได้ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งท้ายรถ โดยไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ และไม่ต้องไปยื่นขอให้นายทะเบียนเพิ่มเติมรายการ Bicycle rack ในทะเบียนรถ
[via: ภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒

๔. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) ที่ตัวถังกว้างไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
… ส่วนรถบรรทุก ที่ตัวถังกว้างตั้งแต่ ๒.๓๑ เมตร ขึ้นไป สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๓) (ก)

๕. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คท้ายรถ และขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านท้ายรถได้ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
… แต่ในเวลากลางวัน ต้องติดธงแดงที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไปด้านท้ายรถ
… ส่วนในเวลากลางคืน ต้องติดเป็นไฟแสงแดง [via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๒) (ก)

๖. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านข้างรถได้ไม่เกินแนวกระจกข้างรถ
[via: ประเทศ สังข์บุญลือ; ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๑)

update: ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย: ชยุต รัตนพงษ์ goo.gl/AFwdNh

การแสดงความเห็นถูกปิด