กฎหมายเกี่ยวกับแร็คหลังคา และ แร็คจักรยาน

RB400 + Bike Rack V2(A) + Grand Touring
Toyota Wish

 

ติดแร็คจักรยาน และแร็คหลังคา ผิดกฎหมายไหม?
จะโดนตำรวจออกใบสั่งหรือเปล่า?
ใช้แร็คจักรยานบรรทุกจักรยานขึ้นทางด่วนได้หรือไม่?
เป็นคำถามหลักๆที่ท่านลูกค้าและผู้ที่สนใจจะติดตั้งแร็คเพื่อบรรทุกจักรยาน หรือบรรทุกสัมภาระสงสัยอยู่เป็นประจำ
ซึ่งในปัจจุบัน การขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย การแข่งขัน หรือการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
และทางรัฐบาลก็ได้สนันสนุนให้ออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน ซึ่งบางครั้งการบรรทุกจักรยานเพื่อนำไปยังจุดที่เราต้องการจะปั่นเป็นสิ่งที่จำเป็น
และหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทาง PMP ขอสรุปสั้นๆ ว่า ติดตั้งแร็คหลังคา และ แร็คจักรยาน ของ PMP ไม่ผิดกฎหมายพรบ.จราจรทางบก ไม่ต้องขออนุญาต หรือตรวจสภาพ ค่ะ
กรณีการใช้แร็ครุ่นติดหลังคารถ ไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพ และไม่ต้องเพิ่มเติมรายการแร็คในทะเบียนรถ โดยถือว่าแร็คขนจักรยานเป็นอุปกรณ์เล็กน้อย
จึงยังไม่ได้กำหนดให้ต้องเพิ่มเติมรายการในทะเบียน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งปกคลุมสิ่งของให้เรียบร้อย
ไม่ให้อุปกรณ์ตกหล่นหรือสิ่งที่ยื่นออกมาจากตัวรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำอันตรายแก่รถคันอื่น
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้พิจารณาว่าจำเป็นต้องยื่นให้นายทะเบียนตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งแร็คหรือไม่ให้ชัดเจนต่อไป
ส่วนการบรรทุกจักรยาน มีข้อกำหนดดังนี้
1. แร็คหลังคา และ แร็คจักรยาน แบบบรรทุกบนหลังคา ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้ารถหรือกันชน ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร ด้านข้างไม่เกินตัวรถ
1.1 รถกว้าง ไม่เกิน 2.30 เมตร ติดตั้งความสูงไม่เกิน 3 เมตรนับจากพื้นทาง
1.2 รถกว้าง 2.31 เมตร ขึ้นไป ติดตั้งความสูงไม่เกิน 4 เมตรนับจากพื้นทาง
2. แร็คติดตั้งท้ายรถ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร จากท้ายรถ และกว้างได้ไม่เกินกระจกข้าง
2.1 กลางวัน ห้อยผ้าแดง 30 ซม. × 45 ซม.
2.2 กลางคืน ติดไฟแดงให้เห็นจากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Bicycle rack จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ซึ่งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) จัดที่โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร มีความเห็นว่า เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
๑. สามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน ๑.๖ ตัน (ป้ายขาว-อักษรเขียว) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ)
๒. สามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ)
๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คสำหรับขนจักรยาน ได้ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งท้ายรถ โดยไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ และไม่ต้องไปยื่นขอให้นายทะเบียนเพิ่มเติมรายการ Bicycle rack ในทะเบียนรถ
[via: ภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒
๔. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) ที่ตัวถังกว้างไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
… ส่วนรถบรรทุก ที่ตัวถังกว้างตั้งแต่ ๒.๓๑ เมตร ขึ้นไป สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๓) (ก)
๕. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คท้ายรถ และขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านท้ายรถได้ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
… แต่ในเวลากลางวัน ต้องติดธงแดงที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไปด้านท้ายรถ
… ส่วนในเวลากลางคืน ต้องติดเป็นไฟแสงแดง [via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๒) (ก)
๖. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านข้างรถได้ไม่เกินแนวกระจกข้างรถ
[via: ประเทศ สังข์บุญลือ; ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗] ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒๐ ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๑)
update: ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดย: ชยุต รัตนพงษ์ (https://www.facebook.com/notes/ช�…)

Related News

การแสดงความเห็นถูกปิด